De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen werken samen aan de realisatie van een veilige route voor verkeer tussen Oosterhout (A27) en Dongen. Zo willen we het gebied leefbaar, veilig en bereikbaar houden.

De provinciale weg Oosterhout–Dongen, de N629, wordt in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betrof de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind. Deze fase in 2021 afgerond.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg.

Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen door Provinciale Staten vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.   
Tegen het door Provinciale Staten vastgestelde PIP was beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 25 november 2020 heeft de Afdeling de ingediende beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het PIP per die datum onherroepelijk geworden. 

De uitvoering van fase 2 van de reconstructie N629 is in voorbereiding. Voor de uitvoering is echter een Wet Natuurbescherming (Wnb)-vergunning noodzakelijk. Voor het verkrijgen van deze vergunning dienen nieuwe stikstofberekeningen te worden uitgevoerd (n.a.v. de Porthos uitspraak van de Raad van State op 2 november 2022) en dient de provincie stikstofruimte te verwerven. 

Pas op de plaats 

De stikstofberekeningen zijn inmiddels afgerond. Uit de berekeningen blijkt dat de nieuwe N629, leidt tot een toename van stikstofneerslag op negen Natura2000-gebieden in de omgeving. 

Daarnaast bleek afgelopen maart dat de zogenaamde Natuurdoelanalyses laten zien dat de natuur in de Brabantse Natura2000-gebieden verslechtert. Het bestuur van provincie Noord-Brabant heeft daarom besloten dat de provincie geen nieuwe Wnb-vergunningen meer afgeeft voor projecten waarbij extra stikstof neerkomt in deze gebieden. Dit is dus voor de nieuwe N629 het geval. Daardoor moet er bij dit project voor onbepaalde tijd pas op de plaats gemaakt worden. Op dit moment is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Dit betekent ook dat het project nu niet verder wordt aanbesteed.

Via de nieuwsbrief N629 kunt u meer informatie vinden. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Plattegrond N629


Meer informatie

Projectpagina provincie: https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n629-dongen_-oosterhout/n629-dongen-oosterhout


Contact

Contactpersoon provincie: mevrouw A. van de Donk, omgevingsmanager, telefoonnummer 06-55686992 of per e-mail avddonk@brabant.nl 
Contactpersoon gemeente Oosterhout: de heer B. Kokken, telefoonnummer 06-18356166 of per e-mail b.kokken@oosterhout.nl 

Reacties van VBO

Als bijlage de verstuurde stukken door VBO i.v.m. de themabijeenkomst over voortgang infrastructurele projecten in relatie tot stikstof-dossier op vrijdag 15-09-2023.

Bijlage te downloaden: Brief thema bijeenkomst 13-9-2023.pdf

Bijlage te downloaden: Inspraak reactie VBO themabijeenkomst 17-2-2023 voortgang N629.pdf

Update februari 2024

De pauzeknop blijft ingedrukt zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van het project N629 tussen Dongen en Oosterhout.

Toekomst N629
In mei 2023 zette de provincie met de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Dongen en Oosterhout een pas op de plaats in verband met te veel depositie van stikstof op natuurgebieden in de buurt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de wegverbinding. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van dit project, zo laat de provincie weten.

Natura2000 gebieden
Het nieuwe Brabantse bestuur wil in beginsel de nieuwe N629 voortvarend oppakken. Het is echter wachten op de maatregelpakketten voor de verbetering van verschillende Natura 2000 gebieden. Daarnaast moeten er voor andere zaken, zoals woningbouw, ook ruimte wordt gezocht om ‘Brabant open te houden’. De provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout onderzoeken hiervoor samen verschillende oplossingsrichtingen waarbij zij de rechterlijke uitspraken over de natuurwetgeving met betrekking tot stikstof zullen volgen.

Snelfietsroute
De gemeenten Dongen en Oosterhout leggen vooruitlopend op het project al wel een gedeelte van de snelfietsroute tussen Oosterhout en Tilburg aan. Het deel wat de provincie aan zou leggen wordt helaas nog niet aangelegd vanwege de technische complexiteit van de verplichte aan te leggen natte natuurcompensatie van het project. Het huidige fietspad voldoet volgens de provincie voorlopig nog.

Oorspronkelijk bericht : Dongen nieuws