De druk op de woningmarkt is groot. Gemeente Oosterhout onderzoekt daarom de mogelijkheden voor het bouwen van 250 flexwoningen.

Locatie Ter Horst

In oktober 2022 heeft de gemeente een quick scan uitgevoerd voor de locatie Ter Horst, vlakbij de dorpskern van Oosteind. De gemeente heeft op basis daarvan binnen de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) een subsidie van 1.750.000 euro aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

250 flexwoningen

In de quick scan is gekeken naar beschikbaarheid, leefbaarheid en woonmilieu, ruimtelijke mogelijkheden, planologische status, milieu en ecologie, mobiliteit en financiële haalbaarheid. Ter Horst scoorde op basis van deze criteria positief, dus werd er een businesscase voor 250 flexwoningen uitgewerkt. Met de beoogde flexwoningen levert gemeente Oosterhout een bijdrage aan de uitvoering van de door het kabinet genomen crisismaatregelen. Momenteel is gemeente Oosterhout bezig met verdere uitwerking van deze plannen. Men heeft beloofd de inwoners van Oosteind hiervan op de hoogte te houden.

Vanuit gemeente Oosterhout is dhr. Snepvangers aangewezen als projectleider.

Meer tijdelijke woningen

In de Nationale Woon- en Bouwagenda zijn landelijke doelstellingen opgenomen voor de bouw van sociale huurwoningen, flexwoningen en de huisvesting van aandachtsgroepen. Het kabinet heeft onlangs met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen genomen. Eén van de maatregelen is de versnelde bouw van meer tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen. Hierover zijn in de subregio Wonen (Baroniegemeenten) afspraken gemaakt. Het kabinet heeft voor versnelde bouw van meer tijdelijke woningen €52.000.000 beschikbaar gesteld middels de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA).

Ingezonden mening